پروژه های بازاریابی و فروش

اطلاعات برخی از پروژه هایی که گروه و پرسنل توانمند و متخصص این مجموعه در قالب بازاریابی و فروش ، نوسازی ، دکوراسیون داخلی ، محوطه سازی و تبلیغات و رسانه در آنها اثرگذار بوده و اقدام به فعالیت نموده اند در این بخش ارائه می گردد.