امروز
1399 مهر 6
48 7

آموزش

مشاوره و پیاده سازی ITIL - مشاوره و پیاده سازی cobit -مشاوره و پیاده سازی isms - آموزش itil - دوره itil - دوره آموزش itil - دوره های itil - آموزش itil v3 - آموزش cobit - دوره cobit - دوره های cobit - آموزش cobit5 - آموزش isms - دوره isms

مرکز آموزش این مجموعه با هدف برآورده نمودن نیاز سازمان ها به توانمندسازی پرسنل خود ، اقدام به برنامه ریزی و برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی مرتبط با حوزه های فعالیتی آن ها نموده است. این مرکز در چند سال اخیر موفق به برگزاری بیش از 100 دوره آموزشی در حوزه های مدیریتی و فنی برای سازمان های معظم دولتی و غیر دولتی ، بانک و موسسات مالی اعتباری ، موسسات آموزشی و همچنین CB های بین المللی شده است.