امروز
1399 مهر 6
19 6

بیوگرافی / مقالات / ملی

  1. مقالات ملی :
 

1- ارائه و چاپ مقاله با موضوع ، " تعیین معیار طراحی فیلترهای دانه ای و ژئوتکستایل برای سدهای خاکی و سنگریزه ای " ، سومین همایش ملی مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر ، اسفند ماه 13902- ارائه و چاپ مقاله با موضوع ، " بررسی استفاده از فیلترهای فلزی در بهبود وضعیت چاههای آبده " ، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ، دانشگاه سمنان ، اردیبهشت ماه 1390
3- ارائه و چاپ مقاله با موضوع ، " بررسی اثرات روانگرایی روی شمع ها و برخوردهای آیین نامه ای موجود " ، سومین همایش ملی مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر ، اسفند ماه 1390
4- ارائه و چاپ مقاله با موضوع ، " بررسی استفاده از فیلترهای فلزی در بهبود وضعیت چاههای آبده" ، سومین همایش ملی مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر ، اسفند ماه 1390
5- ارائه و چاپ مقاله با موضوع ، " طراحی عملیات مکانیکی آبخیزداری ، مطالعه موردی حوزه رودخانه کن زیر حوزه کشار " ، دومین کنفرانس ملی سازه ، زلزله ، ژئوتکنیک ، کد EN440  ، مازندران – بابلسر ، 19 آبان ماه 1391
6- ارائه و چاپ مقاله با موضوع ، " بررسی اثرات ناشی از اضافه نمودن لایه های الیاف FRP بر بهبود اندرکنش خاک با شالوده های مسطح صاف و با استفاده از روش های عددی " ، دومین کنفرانس ملی سازه ، زلزله ، ژئوتکنیک ، کد S 671  ، مازندران – بابلسر ، 19 آبان ماه 1391
7- ارائه و چاپ مقاله با موضوع ، " بررسی پارامترهای مختلف خاک و عمق خاک روباره بر نشست های کوتاه مدت در حفاری تونل ، مطالعه موردی حد فاصل ایستگاه آزادی تا ایستگاه صفه متروی اصفهان " ، دومین کنفرانس ملی سازه ، زلزله ، ژئوتکنیک ، کد G 560  ، مازندران – بابلسر ، 19 آبان ماه 1391
8- ارائه و چاپ مقاله با موضوع ، " بررسی نحوه تاثیرگذاری پارامتر زاویه اتساع بر عملکرد المانهای ژئوتکنیکی با استفاده از روش های عددی " ، دومین کنفرانس ملی سازه ، زلزله ، ژئوتکنیک ، کد G 445  ، مازندران – بابلسر ، 19 آبان ماه 1391
9- ارائه شفاهی و چاپ مقاله با موضوع ، " بررسی پارامترهای مختلف خاک و عمق خاک روباره بر نشست های کوتاه مدت در حفاری تونل ، مطالعه موردی حد فاصل ایستگاه آزادی تا ایستگاه صفه متروی اصفهان " ، دومین همایش و نمایشگاه سد و تونل DATEX 2012 ، کد P 144  ، دانشگاه تهران ، 24 لغایت 26 مهر ماه 1391
10- ارائه و چاپ مقاله با موضوع ، " بررسی روند اجرای خطوط درون شهری مترو در ایران و مطالعه و مقایسه نشست خاک و نتایج بدست آمده از حفر تونل های زیرزمینی در نقاط مختلف جهان " ، دومین همایش و نمایشگاه سد و تونل DATEX 2012 ، کد P 145  ، دانشگاه تهران ، 24 لغایت 26 مهر ماه 1391​
11- ارائه و چاپ مقاله با موضوع ، " طراحی عملیات مکانیکی آبخیزداری ، مطالعه موردی حوزه رودخانه کن زیر حوزه کشار" ، ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست ، کد 10148  ، دانشگاه تهران ، 27 لغایت 30 آبان ماه 1391
12- ارائه و انتخاب به عنوان مقاله برتر علمی – پژوهشی با موضوع ، " بررسی روند اجرای خطوط درون شهری مترو در ایران و مطالعه و مقایسه نشست خاک و نتایج بدست آمده از حفر تونل های زیرزمینی در نقاط مختلف جهان" ، همایش نقش رونق ساخت و ساز و پروژه های عمرانی در حفظ سرمایه هایی ملی ، سالن همایش های بین المللی صداوسیما ، مهر ماه 1391
13- ارائه و چاپ مقاله با موضوع ، " مقایسه تاثیر حفاری تونل واحد و زوج تونل بر نشست سطح زمین با استفاده از روش عددی " ، دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران ، کد 447229 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، 15 لغایت 16 آذر ماه 1391
14- ارائه و چاپ مقاله با موضوع ، " طراحی عملیات مکانیکی آبخیزداری ، مطالعه موردی حوزه رودخانه کن زیر حوزه کشار " ، دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران ، کد 448230 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، 15 لغایت 16 آذر ماه 1391
15- ارائه و چاپ مقاله با موضوع ، " بررسی روند اجرای خطوط درون شهری مترو در ایران و مطالعه و مقایسه نشست خاک و نتایج بدست آمده از حفر تونل های زیرزمینی در نقاط مختلف جهان " ، دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران ، کد 449230 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، 15 لغایت 16 آذر ماه 1391
16- ارائه و چاپ مقاله با موضوع ، " بررسی بررسی پارامترهای مختلف خاک و عمق خاک روباره بر نشست های کوتاه مدت در حفاری تونل ، مطالعه موردی حد فاصل ایستگاه آزادی تا ایستگاه صفه متروی اصفهان " ، دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران ، کد 450230 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، 15 لغایت 16 آذر ماه 1391
17- ارائه و چاپ مقاله با موضوع ، " بررسی اثرات ناشی از اضافه نمودن لایه های الیاف FRP بر بهبود اندرکنش خاک با شالوده های مسطح صاف و با استفاده از روش های عددی " ، دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران ، کد 555231 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، 15 لغایت 16 آذر ماه 1391
18- ارائه و چاپ مقاله با موضوع ، " بررسی نحوه تاثیرگذاری پارامتر زاویه اتساع بر عملکرد المانهای ژئوتکنیکی با استفاده از روش های عددی " ، دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران ، کد 557231 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، 15 لغایت 16 آذر ماه 1391

19- ارائه مقاله با موضوع ، " تعیین مقادیر ضریب ظرفیت باربری برای پی های رینگی واقع بر خاک های لایه ای با استفاده از روش عددی" ، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران ، کد PHN10104910308 ، دانشگاه محقق اردبیلی ، مهر ماه 1392
20- ارائه مقاله با موضوع ، " بررسی اثرات ناشی از اضافه نمودن آهک بر بهبود عملکرد لایه های خاکریز روسازی با استفاده از روش عددی – مطالعه موردی قطعه ششم چهار خط محور بیجار – زنجان " ، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران ، کد PHN10104910351 ، دانشگاه محقق اردبیلی ، مهر ماه 1392