امروز
1399 مهر 6
42 8

بیوگرافی / مقالات / ISI و بین المللی

 1. مقالات  ISI  ، علمی پژوهشی و بین المللی ارائه شده :
 1. “Studying the effect of considering dilation angle over the performance of geotechnical elements using numerical methods “ ID 50, Second International Conference on Geotechnique, Construction  Materials and Environment, Kuala Lumpur, Malaysia, Nov.14-16, 2012 .

 
 1. “Comparing the excavating effect of single and twin tunnels on the earth surface settlement by numerical methods “ , ID 50a , Second International Conference on Geotechnique, Construction  Materials and Environment, Kuala Lumpur, Malaysia, Nov.14-16, 2012 .

 
 1. “Coastal soils improvements “ , ID 247 , Second International Conference on Geotechnique, Construction  Materials and Environment, Kuala Lumpur, Malaysia, Nov.14-16, 2012 .
هر سه مقاله فوق علاوه بر پذیرش و ارائه شفاهی در کشور مالزی ، در مجله بین المللی زیر چاپ گریده است:
 
International Journal Of Geomate , Geotechnique , Construction , Materials and Environment
ISSN:2186-2982 (Print) , ISSN: 2186-2990 (Online)
 


 
 1. ارائه مقاله با موضوع " مقايسه تاثير حفاري تونل واحد بزرگ مقطع و زوج تونل بر نشست سطح زمين با  استفاده از روش المان محدود (نرم افزار plaxis ) " ، نشریه‌ی علمی-پژوهشی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی  Tunneling &Underground Space Engineering (TUSE) ،  در نوبت چاپ
 

 
 1. “Comparing the Excavating Effect of Single and Twin Tunnels on the Earth Surface Settlement By Numerical Methods “ , ID 106 , 18th Southeast Asian Geotechnical Conference ( 18 SEAGC) & Inaugural AGSSEA Conference , Singapore On 29 to 31 May 2013.
 

 
 1. ارائه مقاله با موضوع " Comparing the Excavating Effect of Single and Twin Tunnels on the Earth Surface Settlement By Numerical Methods" ، کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر ، 15 الی 17 اسفند ماه 1391
 

 
 1. ارائه مقاله با موضوع " Studying the effect of considering dilation angle over the performance of geotechnical elements using numerical methods" ، کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر ، 15 الی 17 اسفند ماه 1391
 

 
 1. ارائه مقاله با موضوع " تعیین مقادیر ضریب ظرفیت باربریبرای پی‌های رینگی واقع بر خاك‌های لایه‌ای با استفاده از روش‌ عددی  " ، 1st International Conference On Urban Development Based on New Technologies ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، March 4-6 , 2014
 

 
 1. ارائه مقاله با موضوع " بررسی مكانیسم رفتاری شیروانی های سنگی پایدار شده با المان پیچ سنگ " ، 1st International Conference On Urban Development Based on New Technologies ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، March 4-6 , 2014
 

 
 1. ارائه مقاله با موضوع " بررسی اثرات ناشی از اضافه نمودن آهك بر بهبود عملكرد لایه های خاكریز روسازی با استفاده از روش عددی- مطالعه موردی، قطعه ششم چهار خطه محور بیجار- زنجان " ، 1st International Conference On Urban Development Based on New Technologies ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، March 4-6 , 2014
 

 
 1. “ Effects Of Adding Lime To Improve Levee Soil Layer Using Numerical Method ( Case Study : Part VI Of Bijar-Zanjan Four – Lane ) “ , ISI JOURNAL , Cumhuriyet Science Journal , ISSN : 1300-1949 ,  Accepted : 29.05.2015