امروز
1399 مرداد 26
22 0

کتاب مهندسی پی DAS

خلاصه

Principles of Geotechnical Engineering Seventh Edition BRAJA M. DAS

Principles of Geotechnical Engineering

Seventh Edition

BRAJA M. DASویژگی ها


رشته : مهندسی عمران
عنوان : Principles of Geotechnical Engineering
ویرایش :  Seventh Edition

نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0