امروز
1399 مهر 30
43 20
17 07 98
0 0

طراحي عمليات مكانيكي آبخيزداري ، مطالعه موردي حوزه رودخانه كن – زيرحوزه كشار

خلاصه :

يكي از روشهاي اصلي حفاظت از خاك ، جلوگيري از فرسايش خاك ، تثبيت آبراهه ها و كنترل و مهار سيلاب مخرب جريانهاي سيلابي مي باشد . از انجائيكه در طول نيم قرن اخير سيماي آبخيزهاي كشور خصوصاً در نزديكي شهرهاي بزرگ همواره دستخوش تحولات وسيعي بوده و اين دگرگوني ها به طور مستمر در تمامي ابعاد اعم از اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي صورت گرفته و با افزايش تراكم جمعيت انساني و دامي نيز توأم بوده است تا آنجا كه هم اكنون در اغلب حوزه هاي آبخيز حدود سه برابر ظرفيت حوزه چراي مفرط انجام مي گيرد و تقريباً بيشتر تخريبات نتيجه اين امر است .اين استفاده بيش از حد از منابع طبيعي پيامدهايي هر چند قابل پيش بيني اما غير قابل كنترل به همراه داشته تا آنجائيكه رسوب بعضي از حوزه هاي آبخيز كشور كه در انتهاي آنها درياچه يا سدي احداث شده به طور متوسط به 8تن در هكتار رسيده كه از اين بابت سالانه چيزي حدود 200ميليون متر مكعب از خاك حاصلخيز حوزه هاي آبخيز وارد اين درياچه ها و يا سدها مي شود . اين فرسايش و توليد رسوب عمر مفيد اين درياچه و يا سدهاي كشور را تا حد ٪40تقليل داده است . جهت جلوگيري از اين وضعيت لازم است برنامه ريزي اصولي در حوزه هاي ابخيز تدوين و به اجرا درآيد . در اين تحقيقات به مطالعه موردي حوزه آبخيز كن و به طبع آن تاثير عدم اجراي آبخيزداري مناسب بر روي پروژه هاي بزرگ شهرداري تهران از جمله پروژه در حال ساخت درياچه چيتگر مي پردازيم .


يكي از روشهاي اصلي حفاظت از خاك ، جلوگيري از فرسايش خاك ، تثبيت آبراهه ها و كنترل و مهار سيلاب مخرب جريانهاي سيلابي مي باشد . از انجائيكه در طول نيم قرن اخير سيماي آبخيزهاي كشور خصوصاً در نزديكي شهرهاي بزرگ همواره دستخوش تحولات وسيعي بوده و اين دگرگوني ها به طور مستمر در تمامي ابعاد اعم از اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي صورت گرفته و با افزايش تراكم جمعيت انساني و دامي نيز توأم بوده است تا آنجا كه هم اكنون در اغلب حوزه هاي آبخيز حدود سه برابر ظرفيت حوزه چراي مفرط انجام مي گيرد و تقريباً بيشتر تخريبات نتيجه اين امر است .اين استفاده بيش از حد از منابع طبيعي پيامدهايي هر چند قابل پيش بيني اما غير قابل كنترل به همراه داشته تا آنجائيكه رسوب بعضي از حوزه هاي آبخيز كشور كه در انتهاي آنها درياچه يا سدي احداث شده به طور متوسط به 8تن در هكتار رسيده كه از اين بابت سالانه چيزي حدود 200ميليون متر مكعب از خاك حاصلخيز حوزه هاي آبخيز وارد اين درياچه ها و يا سدها مي شود . اين فرسايش و توليد رسوب عمر مفيد اين درياچه و يا سدهاي كشور را تا حد ٪40تقليل داده است . جهت جلوگيري از اين وضعيت لازم است برنامه ريزي اصولي در حوزه هاي ابخيز تدوين و به اجرا درآيد . در اين تحقيقات به مطالعه موردي حوزه آبخيز كن و به طبع آن تاثير عدم اجراي آبخيزداري مناسب بر روي پروژه هاي بزرگ شهرداري تهران از جمله پروژه در حال ساخت درياچه چيتگر مي پردازيم .

كلمات كليدي : آبخيزداري ،رودخانه كن ، كشار ، فرسايش خاك
 

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0