امروز
1399 مهر 30
38 19
10 09 97
0 1

بررسي اثرات ناشي از اضافه نمودن آهك بر بهبود عملكرد لايه هاي خاكريز روسازي با استفاده از روش عددي- مطالعه موردي، قطعه ششم چهار خطه محور بيجار- زنجان

خلاصه :

تثبيت خاك به اصلاح و بهبود خواص فيزيكي و مهندسي آن براي تامين يك رشته اهداف از پيش تعيين شده اطلاق مي شود. برخي از خاك ها به علت مشخصات فني نا مطلوب و يا دارا بودن مقادير قابل توجهي رس يا لاي براي عمليات راه سازي، نامرغوب محسوب مي شوند. در اين تحقيق به بررسي تاثيرات استفاده از آهك در تثبيت خاك لايه هاي خاكريز قطعه 6چهار خطه محور بيجار- زنجان واقع در استان كردستان پرداخته شده است. در مرحله بعد، ضمن مدل سازي مجدد مسئله در حالت اجراي لايه هاي تقويتي، نتايج حاصل از دو روند مذكور، مورد قياس قرار گرفته اند. براي مدل سازي پروفيل خاكي مورد نظر از نرمافزار تفاضل محدود FLAC.2D استفاده شده است. با بررسي نقش عواملي نظير: جنس خاك، درصد آهك، ميزان رطوبت، دانه بندي لايه هاي تقويتي، انرژي حاصل از تراكم وغيره نتايج جامعي به دست آمده اند.


تثبيت خاك به اصلاح و بهبود خواص فيزيكي و مهندسي آن براي تامين يك رشته اهداف از پيش تعيين شده اطلاق مي شود. برخي از خاك ها به علت مشخصات فني نا مطلوب و يا دارا بودن مقادير قابل توجهي رس يا لاي براي عمليات راه سازي، نامرغوب محسوب مي شوند. در اين تحقيق به بررسي تاثيرات استفاده از آهك در تثبيت خاك لايه هاي خاكريز قطعه 6چهار خطه محور بيجار- زنجان واقع در استان كردستان پرداخته شده است. در مرحله بعد، ضمن مدل سازي مجدد مسئله در حالت اجراي لايه هاي تقويتي، نتايج حاصل از دو روند مذكور، مورد قياس قرار گرفته اند. براي مدل سازي پروفيل خاكي مورد نظر از نرمافزار تفاضل محدود FLAC.2Dاستفاده شده است. با بررسي نقش عواملي نظير: جنس خاك، درصد آهك، ميزان رطوبت، دانه بندي لايه هاي تقويتي، انرژي حاصل از تراكم وغيره نتايج جامعي به دست آمده اند.
کلمات کلیدی: تثبییت، آهک، خاکریز، روش عددی
 

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 1 1 1
سروش سیما 211197

شرکت تبلیغاتی سروش سیما