امروز
1399 مهر 30
9 19
10 09 97
1 0

بررسي نحوه ي تاثيرگذاري پارامتر زاويه اتساع بر عملكرد المان هاي ژئوتكنيكي با استفاده از روش هاي عددي

خلاصه :

در اكثر پروژه هاي ژئوتكنيكي، استفاده از المان هايي نظير ژئوتكستايل هاو ميخ كوبي در مجاورت سازه هايي مثل:شالوده هاي سطحي، سدها، تونل ها، شيب ها،ديوارهاي حائل وغيره امري اجتناب ناپذير و ضروري خواهد بود. از سوي ديگر، لازمه ي بكارگيري واجراي صحيح و دقيق المان هاي مزبور، شناسايي شرايط زمين شناسي و ژئوتكنيكي محل پروژه مي باشد. از ميان پارامترهاي بي شمار زمين شناسي و مكانيكي خاك، زاويه اتساع را مي توان به عنوان يكي از تاثير گذارترين و در عين حال چالش برانگيزترين اين پارامترها به حساب آورد، بگونه اي كه هرگونه فرض شديداً دست بالا يا پايين از مقدار زاويه اتساع مي تواند نتايج جبران ناپذيري را چه به لحاظ سازه اي و چه به لحاظ اقتصادي به بار آورد. در اين پژوهش ضمن مدل سازي و بررسي نتايج حاصل از لحاظ نمودن زاويه اتساع خاك در جريان تعبيه ژئوتكستايل و همچنين عمليات ميخ كوبي با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود ،FLAC.2Dنحوه عملكرد اين دو المان ژئوتكنيكي به ازاي مقادير مختلف زاويه اتساع خاك، سنجيده و با دستيابي به يك رويه منطقي، نتايج جامعي حاصل شده اند.


در اكثر پروژه هاي ژئوتكنيكي، استفاده از المان هايي نظير ژئوتكستايل هاو ميخ كوبي در مجاورت سازه هايي مثل:شالوده هاي سطحي،
سدها، تونل ها، شيب ها،ديوارهاي حائل وغيره امري اجتناب ناپذير و ضروري خواهد بود. از سوي ديگر، لازمه ي بكارگيري واجراي صحيح
و دقيق المان هاي مزبور، شناسايي شرايط زمين شناسي و ژئوتكنيكي محل پروژه مي باشد. از ميان پارامترهاي بي شمار زمين شناسي و
مكانيكي خاك، زاويه اتساع را مي توان به عنوان يكي از تاثير گذارترين و در عين حال چالش برانگيزترين اين پارامترها به حساب آورد،
بگونه اي كه هرگونه فرض شديداً دست بالا يا پايين از مقدار زاويه اتساع مي تواند نتايج جبران ناپذيري را چه به لحاظ سازه اي و چه به لحاظ
اقتصادي به بار آورد. در اين پژوهش ضمن مدل سازي و بررسي نتايج حاصل از لحاظ نمودن زاويه اتساع خاك در جريان تعبيه ژئوتكستايل
و همچنين عمليات ميخ كوبي با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود ،FLAC.2Dنحوه عملكرد اين دو المان ژئوتكنيكي به ازاي مقادير
مختلف زاويه اتساع خاك، سنجيده و با دستيابي به يك رويه منطقي، نتايج جامعي حاصل شده اند.
كلمات كليدي: زاويه اتساع، ژئوتكستايل، ميخ كوبي، FLAC.2

 

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0