امروز
1399 خرداد 6
18 13

مقاله ها

تازه ترین مطالب تحلیلی و مقالات آموزشی یا هر متن دیگر

طراحي عمليات مكانيكي آبخيزداري ، مطالعه موردي حوزه رودخانه كن – زيرحوزه كشار

يكي از روشهاي اصلي حفاظت از خاك ، جلوگيري از فرسايش خاك ، تثبيت آبراهه ها و كنترل و مهار سيلاب مخرب جريانهاي سيلابي مي باشد . از انجائيكه در طول نيم قرن اخير سيماي آبخيزهاي كشور خصوصاً در نزديكي شهرهاي بزرگ همواره دستخوش تحولات وسيعي بوده و اين دگرگوني ها به طور مستمر در تمامي ابعاد اعم از اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي صورت گرفته و با افزايش تراكم جمعيت انساني و دامي نيز توأم بوده است تا آنجا كه هم اكنون در اغلب حوزه هاي آبخيز حدود سه برابر ظرفيت حوزه چراي مفرط انجام مي گيرد و تقريباً بيشتر تخريبات نتيجه اين امر است .اين استفاده بيش از حد از منابع طبيعي پيامدهايي هر چند قابل پيش بيني اما غير قابل كنترل به همراه داشته تا آنجائيكه رسوب بعضي از حوزه هاي آبخيز كشور كه در انتهاي آنها درياچه يا سدي احداث شده به طور متوسط به 8تن در هكتار رسيده كه از اين بابت سالانه چيزي حدود 200ميليون متر مكعب از خاك حاصلخيز حوزه هاي آبخيز وارد اين درياچه ها و يا سدها مي شود . اين فرسايش و توليد رسوب عمر مفيد اين درياچه و يا سدهاي كشور را تا حد ٪40تقليل داده است . جهت جلوگيري از اين وضعيت لازم است برنامه ريزي اصولي در حوزه هاي ابخيز تدوين و به اجرا درآيد . در اين تحقيقات به مطالعه موردي حوزه آبخيز كن و به طبع آن تاثير عدم اجراي آبخيزداري مناسب بر روي پروژه هاي بزرگ شهرداري تهران از جمله پروژه در حال ساخت درياچه چيتگر مي پردازيم .

17 07 98
0 0 ادامه
بررسي پارامترهاي مختلف خاك و عمق خاك روباره بر نشست هاي كوتاه مدت در حفاري تونل ، مطالعه موردي حد فاصل ايستگاه آزادي تا ايستگاه صفه متروي اصفهان

مسئله استفاده از تونل هاي زيرزميني جزو مسائلي است كه بسيار مورد توجه بوده و مي تواند بسياري از مشكلات موجود در زمينه حمل و نقل ، انتقال آب ، سايت هاي تاسيساتي زير زميني و ... را حل نمايد . به طور كلي حفر تونل و ديگر سازه هاي زيرزميني منجر به حذف توده اي از خاك و سنگ محل و بروز تغييرات قابل توجه در وضعيت تنش اطراف آنها مي گردد . يكي از عوامل اصلي براي به حداقل رساندن تاثيرات زيان آور احتمالي نشست زمين بر روي سازه هاي موجود و محيط ، توانايي پيش بيني پروفيل نشست زمين مي باشد .ايجاد خطوط زيرزميني قطار شهري در اصفهان از مدت ها قبل تصويب شده و خط 1آن جزو خطوط اولويت دار اين كار انتخاب گرديد. فاز اول قطار شهري اصفهان از ترمينال كاوه تا ترمينال صفه ادامه دارد . بررسي مكان ، نحوه حفاري تونل ها و همچنين اثرات ناشي از حفاري منجمله ميزان نشست و اثرات احتمالي آن بر روي سازه هاي ساخته شده بر روي سطح زمين بسيار مهم و حياتي مي باشد . در اين تحقيقات ابتدا به بررسي و تحليل مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان و سپس به بررسي ميزان تاثير عمق تونل و خاك روباره آن بر ميزان نشست تونل و مقايسه نتايج حاصل از ابزار دقيق با نتايج به دست آمده از روش هاي عددي و همچنين بررسي و تاثير پارامترهاي مختلف خاك بر ميزان اين نشست ها پرداخته شده است .

17 07 98
0 0 ادامه
تعيين مقادير ضريب ظرفيت باربري Nγبراي پيهاي رينگي واقع بر خاكهاي لايهاي با استفاده از روش عددي

در اين مقاله به محاسبهي مقادير ضريب ظرفيت باربري Nγدر پيهاي رينگي واقع بر خاكهاي لايهاي ناهمگن در دو حالت شالوده زبر و صاف پرداخته شده است. پروفيل خاكي در نظر گرفته شده، شامل دو لايه متشكل از رس و ماسه ميباشد. مدلسازي پي رينگي مورد نظر با استفاده از نرم افزار تفاضل محدودFLAC.2D انجام شده است. مقادير ضريب ظرفيت باربري Nγدر دو حالت شالودهي زبر و صاف و به ازاي مقادير مختلفي از نسبت شعاع داخلي به خارجي( )ri/roپي رينگي، محاسبه شده است. نتايج حاصله، نشان مي دهدكه مقادير Nγبدست آمده در حالت شالوده زبر ، به خصوص در مقادير بالاي زاويه ي اصطكاك، بسيار بيشتر از مقادير Nγمحاسبه شده در حالت شالوده ي صاف مي باشند. از سوي ديگر، با افزايش نسبت شعاع داخلي به خارجي پي رينگي ، روند نزولي محسوسي در مقدار ضريب Nγمشاهده مي شود.

17 07 98
0 1 ادامه
Effects of Adding Lime to Improve Levee Soil Layer Using Numerical Method (Case Study: Part VI of Bijar – Zanjan Four-Lane)

Abstract. Soil stabilization is defined as improvement of its physical and engineering properties to provide a series of predetermined objectives. Some soil are poor due to unfavorable technical specifications or consisting clay or silt to work in road construction. In this study, the effects of lime application in soil stabilization have been investigated in levee soil layers of part 6 of Bijar – Zanjan four-lane in Kordestan province. In the next stage, remodeling of this issue in the implementation of reinforcing layers and the results of two of these cases were compared. Finite difference FLAC.2D software was used to model soil profiles. Comprehensive results were obtained examining the role of factors such as soil type, the percentage of lime, water content, particle of reinforcing layers, energy caused by density etc.

14 07 98
0 0 ادامه
بررسي اثرات ناشي از اضافه نمودن آهك بر بهبود عملكرد لايه هاي خاكريز روسازي با استفاده از روش عددي- مطالعه موردي، قطعه ششم چهار خطه محور بيجار- زنجان

تثبيت خاك به اصلاح و بهبود خواص فيزيكي و مهندسي آن براي تامين يك رشته اهداف از پيش تعيين شده اطلاق مي شود. برخي از خاك ها به علت مشخصات فني نا مطلوب و يا دارا بودن مقادير قابل توجهي رس يا لاي براي عمليات راه سازي، نامرغوب محسوب مي شوند. در اين تحقيق به بررسي تاثيرات استفاده از آهك در تثبيت خاك لايه هاي خاكريز قطعه 6چهار خطه محور بيجار- زنجان واقع در استان كردستان پرداخته شده است. در مرحله بعد، ضمن مدل سازي مجدد مسئله در حالت اجراي لايه هاي تقويتي، نتايج حاصل از دو روند مذكور، مورد قياس قرار گرفته اند. براي مدل سازي پروفيل خاكي مورد نظر از نرمافزار تفاضل محدود FLAC.2D استفاده شده است. با بررسي نقش عواملي نظير: جنس خاك، درصد آهك، ميزان رطوبت، دانه بندي لايه هاي تقويتي، انرژي حاصل از تراكم وغيره نتايج جامعي به دست آمده اند.

10 09 97
0 1 ادامه
بررسي نحوه ي تاثيرگذاري پارامتر زاويه اتساع بر عملكرد المان هاي ژئوتكنيكي با استفاده از روش هاي عددي

در اكثر پروژه هاي ژئوتكنيكي، استفاده از المان هايي نظير ژئوتكستايل هاو ميخ كوبي در مجاورت سازه هايي مثل:شالوده هاي سطحي، سدها، تونل ها، شيب ها،ديوارهاي حائل وغيره امري اجتناب ناپذير و ضروري خواهد بود. از سوي ديگر، لازمه ي بكارگيري واجراي صحيح و دقيق المان هاي مزبور، شناسايي شرايط زمين شناسي و ژئوتكنيكي محل پروژه مي باشد. از ميان پارامترهاي بي شمار زمين شناسي و مكانيكي خاك، زاويه اتساع را مي توان به عنوان يكي از تاثير گذارترين و در عين حال چالش برانگيزترين اين پارامترها به حساب آورد، بگونه اي كه هرگونه فرض شديداً دست بالا يا پايين از مقدار زاويه اتساع مي تواند نتايج جبران ناپذيري را چه به لحاظ سازه اي و چه به لحاظ اقتصادي به بار آورد. در اين پژوهش ضمن مدل سازي و بررسي نتايج حاصل از لحاظ نمودن زاويه اتساع خاك در جريان تعبيه ژئوتكستايل و همچنين عمليات ميخ كوبي با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود ،FLAC.2Dنحوه عملكرد اين دو المان ژئوتكنيكي به ازاي مقادير مختلف زاويه اتساع خاك، سنجيده و با دستيابي به يك رويه منطقي، نتايج جامعي حاصل شده اند.

10 09 97
1 0 ادامه