امروز
1399 مهر 30
54 19
17 07 98
0 0

بررسي پارامترهاي مختلف خاك و عمق خاك روباره بر نشست هاي كوتاه مدت در حفاري تونل ، مطالعه موردي حد فاصل ايستگاه آزادي تا ايستگاه صفه متروي اصفهان

خلاصه :

مسئله استفاده از تونل هاي زيرزميني جزو مسائلي است كه بسيار مورد توجه بوده و مي تواند بسياري از مشكلات موجود در زمينه حمل و نقل ، انتقال آب ، سايت هاي تاسيساتي زير زميني و ... را حل نمايد . به طور كلي حفر تونل و ديگر سازه هاي زيرزميني منجر به حذف توده اي از خاك و سنگ محل و بروز تغييرات قابل توجه در وضعيت تنش اطراف آنها مي گردد . يكي از عوامل اصلي براي به حداقل رساندن تاثيرات زيان آور احتمالي نشست زمين بر روي سازه هاي موجود و محيط ، توانايي پيش بيني پروفيل نشست زمين مي باشد .ايجاد خطوط زيرزميني قطار شهري در اصفهان از مدت ها قبل تصويب شده و خط 1آن جزو خطوط اولويت دار اين كار انتخاب گرديد. فاز اول قطار شهري اصفهان از ترمينال كاوه تا ترمينال صفه ادامه دارد . بررسي مكان ، نحوه حفاري تونل ها و همچنين اثرات ناشي از حفاري منجمله ميزان نشست و اثرات احتمالي آن بر روي سازه هاي ساخته شده بر روي سطح زمين بسيار مهم و حياتي مي باشد . در اين تحقيقات ابتدا به بررسي و تحليل مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان و سپس به بررسي ميزان تاثير عمق تونل و خاك روباره آن بر ميزان نشست تونل و مقايسه نتايج حاصل از ابزار دقيق با نتايج به دست آمده از روش هاي عددي و همچنين بررسي و تاثير پارامترهاي مختلف خاك بر ميزان اين نشست ها پرداخته شده است .


مسئله استفاده از تونل هاي زيرزميني جزو مسائلي است كه بسيار مورد توجه بوده و مي تواند بسياري از مشكلات موجود در زمينه حمل و نقل ، انتقال آب ، سايت هاي تاسيساتي زير زميني و ... را حل نمايد . به طور كلي حفر تونل و ديگر سازه هاي زيرزميني منجر به حذف توده اي از خاك و سنگ محل و بروز تغييرات قابل توجه در وضعيت تنش اطراف آنها مي گردد . يكي از عوامل اصلي براي به حداقل رساندن تاثيرات زيان آور احتمالي نشست زمين بر روي سازه هاي موجود و محيط ، توانايي پيش بيني پروفيل نشست زمين مي باشد .ايجاد خطوط زيرزميني قطار شهري در اصفهان از مدت ها قبل تصويب شده و خط 1آن جزو خطوط اولويت دار اين كار انتخاب گرديد. فاز اول قطار شهري اصفهان از ترمينال كاوه تا ترمينال صفه ادامه دارد . بررسي مكان ، نحوه حفاري تونل ها و همچنين اثرات ناشي از حفاري منجمله ميزان نشست و اثرات احتمالي آن بر روي سازه هاي ساخته شده بر روي سطح زمين بسيار مهم و حياتي مي باشد . در اين تحقيقات ابتدا به بررسي و تحليل مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان و سپس به بررسي ميزان تاثير عمق تونل و خاك روباره آن بر ميزان نشست تونل و مقايسه نتايج حاصل از ابزار دقيق با نتايج به دست آمده از روش هاي عددي و همچنين بررسي و تاثير پارامترهاي مختلف خاك بر ميزان اين نشست ها پرداخته شده است .

كلمات كليدي : نشست ، تونل ، روباره خاك ، مقاومت خاك
 

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0