امروز
1399 مهر 30
0 19
17 07 98
0 1

تعيين مقادير ضريب ظرفيت باربري Nγبراي پيهاي رينگي واقع بر خاكهاي لايهاي با استفاده از روش عددي

خلاصه :

در اين مقاله به محاسبهي مقادير ضريب ظرفيت باربري Nγدر پيهاي رينگي واقع بر خاكهاي لايهاي ناهمگن در دو حالت شالوده زبر و صاف پرداخته شده است. پروفيل خاكي در نظر گرفته شده، شامل دو لايه متشكل از رس و ماسه ميباشد. مدلسازي پي رينگي مورد نظر با استفاده از نرم افزار تفاضل محدودFLAC.2D انجام شده است. مقادير ضريب ظرفيت باربري Nγدر دو حالت شالودهي زبر و صاف و به ازاي مقادير مختلفي از نسبت شعاع داخلي به خارجي( )ri/roپي رينگي، محاسبه شده است. نتايج حاصله، نشان مي دهدكه مقادير Nγبدست آمده در حالت شالوده زبر ، به خصوص در مقادير بالاي زاويه ي اصطكاك، بسيار بيشتر از مقادير Nγمحاسبه شده در حالت شالوده ي صاف مي باشند. از سوي ديگر، با افزايش نسبت شعاع داخلي به خارجي پي رينگي ، روند نزولي محسوسي در مقدار ضريب Nγمشاهده مي شود.


در اين مقاله به محاسبهي مقادير ضريب ظرفيت باربري Nγدر پيهاي رينگي واقع بر خاكهاي لايهاي ناهمگن در دو حالت شالوده زبر و صاف پرداخته شده است. پروفيل خاكي در نظر گرفته شده، شامل دو لايه متشكل از رس و ماسه ميباشد. مدلسازي پي رينگي مورد نظر با استفاده از نرم افزار تفاضل محدودFLAC.2D انجام شده است. مقادير ضريب ظرفيت باربري Nγدر دو حالت شالودهي زبر و صاف و به ازاي مقادير مختلفي از نسبت شعاع داخلي به خارجي( )ri/roپي رينگي، محاسبه شده است. نتايج حاصله، نشان مي دهدكه مقادير Nγبدست آمده در حالت شالوده زبر ، به خصوص در مقادير بالاي زاويه ي اصطكاك، بسيار بيشتر از مقادير Nγمحاسبه شده در حالت شالوده ي صاف مي باشند. از سوي ديگر، با افزايش نسبت شعاع داخلي به خارجي پي رينگي ، روند نزولي محسوسي در مقدار ضريب Nγمشاهده مي شود.
کلمات کلیدی: پی رینگی، خاک لایه ای، ضریب ظرفیت باربری ،Nγروش عددی
 

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 1 1 1
علی حسینی 60898

با سلام و تشکر از مقالات خوب و ارزنده شما ، لطفا فایل کامل مقالات را نیز در سایت بارگذاری نمایید . متشکرم